Meloor Service Co-Operative Bank Ltd
Meloor,Chalakudy

+914802739192,+914802739239
Call Us

Mon - Sat 9.00 - 19.00
Sunday Closed

Meloor Service
Co-Operative Bank

ÄãÛâV ¼ßÜï ÎáµáwÉáø¢ ÄÞÜâAí çÎÜâV ÕßçÜï¼ßW çÎÜâV çÆÖJí 1961 æÎÏí 27È¡ ø¼ßØíxV æºÏñí 2_7_1961W 225 ¥¢•B{ᢠ2250µ. ³Ùøß ÎâÜÇÈÕáÎÞÏß dÉÕVJÈ¢å¦ø¢Íߺîá.

images

Share

The capital of our company is divided into shares. Anyone can buy shares. Each share forms a unit of ownership.

images

Loans

We offer you loans based on your requirements at attractive interest rates. Loan is lending money from our bank to individual or organization.

images

MDS

We sarted kuries of amount 10000 and 5000 as monthly payment in duration of 100 months , 50 months and 40 months

images

Deposits

Deposit is made to deposit money in our company, like savings accounts, money market accounts. The account holder has the right to withdraw any money, depend on the terms and conditions of the account.

Meloor Service Co-Operative Bank

Who We Are

ÄãÛâV ¼ßÜï ÎáµáwÉáø¢ ÄÞÜâAí çÎÜâV ÕßçÜï¼ßW çÎÜâV çÆÖJí 1961 æÎÏí 27È¡ ø¼ßØíxV æºÏñí 2_7_1961W 225 ¥¢•B{ᢠ2250µ. ³Ùøß ÎâÜÇÈÕáÎÞÏß dÉÕVJÈ¢å¦ø¢Íߺîá.å24_11_1962W ØÙµøà آ¸ÎÞÏᢠ21_11_1973 ÎáÄW ØÙµøÃÌÞCÞÏß ©ÏVJáµÏᢠæºÏñá.

ÈÞ{ßÄáÕæø ÈßÜÕßW æÙÂÞËàØßæÈ µâ¿ÞæÄ ÉáÄßÏ ÉâÜÞÈß dÌÞF¿A¢ 4 dÌÞFáµ{ᢠ4 Õ{¢ ÁßçMÞµ{ᢠ²øá ÈàÄß æÎÁßAW ØíçxÞùáÎÞÏß ÈÜï øàÄßÏßW dÉÕVJߺîáÕøáKá. ¨ ÌÞCßæa ÕcÞɵÞÄßVJß çÎÜâV, ÎáøáBâV Õ¿Aá¢Îáùß ÕßçÜï¼áµZ ©ZæM¿áKÄÞµáKá.

Latest News

images
30.03.2016

Meloor Branch

ÌÞCßæa çÎÜâV dÌÞFßW ÈßKᢠ¦ø¢ÍßAáK 5000µ.Ïáæ¿ dÉÄßÎÞØ ÈßçfÉ ÉiÄß (20_Þ¢ ÄßÏÄß µáùß) 30-03-2016W 1_Þ¢ ÄÕÃÏÞÏß Äá¿BáKÄÞá ®K ÕßÕø¢ ¥ùßÏßAáKá. 30-03-2016 ÄßÏÄßÏßW 4 ÎÃßAí ²øá ¿ßAxí ÈùáæA¿áMᢠ²øá ¿ßAxí çÜÜÕᢠȿJáKÄÞá. ÈùáæA¿áMßW ÜÍßAáKÏÞZAí 475000µ.Ïᢠ30%çÜÜJßW ©ùMßAáKÏÞZAí 350000µ.ÏᢠÜÍßAáKÄÞá.

images
07.03.2016

Muringoor Branch

ÌÞCßæa ÎáøßBâV dÌÞFßW ÈßKᢠ¦ø¢ÍßAáK 2000µ.Ïáæ¿ dÉÄßÎÞØ ÈßçfÉ ÉiÄß (7_Þ¢ ÄßÏÄß µáùß) 07-03-2016W 1_Þ¢ ÄÕÃÏÞÏß Äá¿BßÏßGáIí¡ ®K ÕßÕø¢ ¥ùßÏßAáKá. 2_)¢ ÄÕà 07-04-2016 ÄßÏÄßÏßW 4 ÎÃßAí ²øá ¿ßAxí ÈùáæA¿áMᢠ²øá ¿ßAxí çÜÜÕᢠȿJáKÄÞá. ÈùáæA¿áMßW ÜÍßAáKÏÞZAí 95000µ.Ïᢠ30%çÜÜJßW ©ùMßAáKÏÞZAí 70000µ.ÏᢠÜÍßAáKÄÞá.

Our Company Values

ATM for quick cash

Enjoy the freedom of managing your finances safely and efficiently..We're open 24 hours a day for you..
It takes only one touch for your banking experience!!!!

If you need any help ... We are available

Contact us